KLUB78

...Stedet for singler, par og andre danse glade personer over 25 år

 

Vær med til en hyggelig danseaften

den 25. januar 2019

spiller Robin op til dans

 

--------------------------------------------

 

Der skal købes nyt

medlemskort, der er

gældende for hele 2018

pris 50,- kr.

 

--------------------------------------------

"OBS"

DER MODTAGES KUN

KONTANTER VED ENTRE.

MEDLEMSKORTET SKAL

FREMVISES HVER GANG

VED ENTRE.

 

 

 

--------------------------------------------

Der kan altid bookes

overnatning / nytårs

fest på Tlf. 75 211100

Konto nr. 7701 1265386

 

KLUB78

 

Kontakter til foreningen

 

 

Formand:

Knud Thomsen

Herningvej 1

7300 Jelling

7587 1340 / 3038 3703

 

Næstformand:

Asger Andersen

Vejlen 13

6900 Skjern

3023 8345

asger@skjern-net.dk

 

Kasserer:

Irene Madsen Lund

Dejrupvej 49

6855 Outrup

2253 4998

Hotel Arnbjerg, Varde www.arnbjerg.dk

VEDTÆGTER

$ 1 Foreningens formål:

 

Stk. 1 Klub 78 har til formål at arrangere danse aftener for enlige og alle danse glade over 25 år på en festlig og folkelig måde.

 

§ 2 Medlemmer og organisation:

 

Stk. 1 Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er over 25 år.

 

- 2 Der føres kartotek over medlemmerne. Kartoteket skal være til stede ved enhver fest, der afholdes.

 

- 3 Foreningens bestyrelse kan med flertal, dem imellem, bortvise eller ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens

formål, krænker dens omdømme eller groft overtræder dens vedtægter. Den ekskloderede medlem har altid ret til at få sin

sag fremlagt og prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling for endelig afgørelse.

§ 3

Bestyrelsen:

 

Stk. 1 Foreningen ledes kollektivt af en bestyrelse på fem personer, der vælges på generalforsamling. Valgene gælder for to år ad

gangen, således, at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og to i ulige år. Genvalg kan finde sted.

 

- 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Her vælges hvert år

formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan udføre regnskabet med hjælp af regnskabsfører, som

bestyrelsen vælger.

 

- 3 Bestyrelsesmøder afholdes regelmæssigt og indkaldes af formanden. Dog kan ethvert bestyrelsesmedlem indkalde til

bestyrelsesmøde, hvis vedkommende skønner, at der er behov derfor.

 

 

- 4 Der føres forhandlingsprotokol.

 

- 5 Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning ved bestyrelsesmøder.

 

§ 4 Ordinær generalforsamling:

 

Stk. 1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle

foreningens anliggender.

 

- 2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst fire

ugers varsel i de lokale ugeblade, samt bekendtgøres ved de tre sidste danse / festaftener forud for generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden iflg. vedtægter.

 

- 3 Forslag og ting der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlig og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen. Den derved ændrede dagsorden udleveres på generalforsamlingen.

 

- 4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må have sæde i bestyrelsen. Dirigenten vælges ved almindeligt

stemmeflertal.

 

- 5 Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog skal der være skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver det, samt ved

personsager.

 

- 6 Der føres protokol, hvor referat og beslutninger optages. Protokollen underskrives af dirigenten og referent. Der kan ikke

tages beslutninger, der ikke refererer til dagsordenen.

 

§ 5 Dagsorden:

 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde:

 

Stk. 1. Valg af dirigent

 

- 2. Valg af referent

 

- 3. Valg af mindst to stemmetællere

 

- 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

- 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 

- 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år

 

- 7. Behandling af indkomne forslag

 

- a. Bestyrelsens forslag

 

- b. Indkomne forslag

 

- 8. Valg af bestyrelsen

 

- 9. Valg af max. 6 suppleanter for et år ad gangen

 

- 10. Valg af 1 revisor

 

- 11. Valg af 1 revisorsuppleant for et år ad gangen

 

- 12. Eventuelt

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:

 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden og et medlem af bestyrelsen, eller et flertal i bestyrelsen

finder anledning dertil, eller når mindst 15 % af medlemmerne kræver dette.

 

- 2 Generalforsamlingen skal afholdes senest 60 dage efter en skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, med

belysning om emne, der ønskes behandlet.

 

- 3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel og med dagsorden for denne

med det fremkomnen forslag.

Generalforsamlingen varsles som den ordinære.

 

§ 7 Kontingent:

 

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter kontingentet for det kommende år, ud fra budgettet. Kontingent opkræves ved indtegning eller

fornyelse af medlemskort - gældende for et kalenderår

 

§ 8 Regnskab og revision:

 

Stk. 1 Regnskabet fremlægges ved den ordinære generalforsamling og skal være underskrevet af to revisorer. Regnskabet går fra

januar til januar. Det er kassererens pligt, at drage omsorg for, at regnskabet revideres før generalforsamlingen.

 

- 2 Kassereren skal fremlægge økonomisk status ved bestyrelsesmøder.

 

- 3 Der vælges to revisorer for to år ad gangen, således at de skiftevis er på valg. Revisorerne skal komme uanmeldt mindst en

gang om året foruden den afsluttende revision ved regnskabsårets afslutning.

 

- 4 Foreningens penge indsættes i en bank eller sparekasse. Der kan kun hæves penge med formandens eller kassererens

underskrift.

 

- 5 Kassen opgøres efter hver fests afslutning af mindst to bestyrelsesmedlemmer, som også skal underskrive optællingsbilag.

 

- 6 For foreningens evt. gæld hæfter kun foreningens formue.

 

§ 9 Vedtægtsændringer:

 

Stk. 1 Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 10 Foreningens opløsning:

 

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling, som er varslet mindst seks uger inden, og som skal

bekendtgøres i de blade, foreningen normalt annoncerer i.

 

- 2 Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse.

 

- 3 Opnås der ikke flertal på generalforsamlingen, indkaldes der til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutningen kan træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

 

- 4 Opløses foreningen skænkes midler og evt. overskydende formue til kulturelle formål i Varde, udpeget af bestyrelsen.

 

§ 12 Ikrafttræden:

 

Stk. 1 Med disse vedtægters ikrafttræden er tidligere regler og sædvaner suspenderet.

 

 

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen

 

i Varde , torsdag d. 16. februar 2012.

 

Dirigent: Søren Smith Formand: Jørgen Detlefsen